دیروز اومدم یه عالمه نوشتم .... همش پرید ..

مختصر می گم که روز 19 فروردین بابام رفت چکاپ و 20 فروردین هم رفتن اهواز.

عید دیدنی ها به جز خونه عمو کوچیکه همسری تموم شد.

این هفته برنامه شمال داشتیم که کنسل شد و تهران می مونیم.

روزا دارن تند تند می گذرن و ما هم حسابی درگیر و پرکاریم.

دلم یه استراحت زیاد می خواد که اگه خدا بخواد در اولین فرصت سعی می کنیم با همسری یه جایی بریم ...